?

Log in

No account? Create an account
Ik wil misschien van de zomer door Hongarije - Slowakije - Tsjechië… - De wereld aan je voeten. [entries|archive|friends|userinfo]
Ontdek de wereld!

[ informatie | ontdekdewereld ]
[ archief | herinneringen ]
[ zoek in de | tags ]

Links
[Links:| Hitchhikers Liftplaats Travelmarker: Lifters Liften: Soda reizen Backpackers Couchsurfing Reisverslagen: Waar ben jij.nu Vaccinaties: de Reisdokter Eurolines Overige links ]

[Oct. 24th, 2010|01:59 pm]
De wereld aan je voeten

ontdekdewereld

[flemmefatale]
Ik wil misschien van de zomer door Hongarije - Slowakije - Tsjechië reizen.
Hoe kan ik dit het beste doen? Met de trein? Bus?
Kan je dat makkelijk ter plekke daar doen? Alle tips zijn welkom!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: meteoricnailo
2010-10-24 04:34 pm (UTC)
global pass! check hispeed :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: flemmefatale
2010-10-24 06:23 pm (UTC)
Ik bedoelde meer binnen de bovengenoemde landen zelf. Ik vlieg namelijk Boedapest in en heb vanaf daar 2 weken de tijd om in Plzen, Tsjechië te eindigen.
(Reply) (Parent) (Thread)